റിസർവ് ടീമിൽ നിന്ന് ഏഴ് യുവതാരങ്ങൾക്ക് പ്രീസീസൺ ടീമിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി

By |October 9, 2020

ഷില്ലോങ്ങ് ലാജോങ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി : കെൻസ്റ്റാർ ഖർഷോങ് മൂന്നു വർഷത്തെ കരാറിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിലേക്ക്.

By |September 12, 2020
Go to Top