ഫിഫ U-17 വിമൻസ് ലോകകപ്പ് മത്സര പട്ടികയും ആതിഥേയ നഗരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

By |February 18, 2020